Общи условия

Общи условия

}

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между КлиВенТо ЕООД (собственик на интернет магазин http://www.klivento.net) от една страна и потребителите на електронен магазин http://www.klivento.net (наричан за краткост Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на http://www.klivento.net (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, който може да бъде достъпен в процеса на поръчка. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Стоки. Информация

Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация, относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, като КлиВенТо ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, КлиВенТо ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цена за доставка, за застраховка и наложен платеж, които се калкулират отделно.

Поръчки

Поръчки могат да правят само потребители, приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на КлиВенТо ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката, купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената за доставка от куриера. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената за доставка), посочени във фактурите, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на КлиВенТо ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между КлиВенТо ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на КлиВенТо ЕООД.

Получаване на поръчаната стока

Чрез куриер

Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Получаване от наш склад гр.София.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки.

1. За стоки налични на склад – до 72 часа, считано от деня слеващ деня, в който е потвърдена поръчката (без почивни и неработни дни).

2. За поръчаните от Вас стоки, които не са налични на склад, получавате уведомление за срока на доставка при потвърждение от Ваша страна на заявката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриерите и посочени на http://www.speedy.bg, http://www.econt.com

При всички случаи КлиВенТо ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни . Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на КлиВенТо ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето, извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на КлиВенТо ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, КлиВенТо ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1. Потребителят предварително писмено да информира КлиВенТо ЕООД, на следният имейл адрес: office@klivento.net, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен адрес на КлиВенТо ЕООД, на който ще върне стоката. б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка адрес на КлиВенТо ЕООД. 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от КлиВенТо ЕООД защитни стикери. 4. Всички транспортни и други разходи по доставянето и връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на КлиВенТо ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, КлиВенТо ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) или в брой в срок от 15 работни дни от връщането на стоката.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незбавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, кв. „Лозенец”, бул. „Джеймс Баучер” № 33 Б Телефон за техническа поддръжка 02/ 86 86 099

Гаранционни условия

Всяка една стока се доставя с гаранционна карта. Гаранциите, които поема КлиВенТо ЕООД са в пълно съответствие с гаранциите на производителя на стоката. В цената за покупка на стоката не са включени никакви услуги свързани с: инсталиране, монтаж, шеф-монтаж, пуск, настройка, експлоатационно и гаранционно обслужване. Цените на тези услуги се договарят допълнително.

Други

КлиВенТо ЕООД се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като КлиВенТо ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на КлиВенТо ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. КлиВенТо ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. КлиВенТо ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от КлиВенТо ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на КлиВенТо ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра или от неовластено лице. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, КлиВенТо ЕООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта, включително снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на КлиВенТо ЕООД. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали, включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на КлиВенТо ЕООД се наказва по предвидените от закона начини.

Политика за поверителност и защита на лични данни

Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни влиза в сила от 10 май 2018 год. и е съобразена с изискванията на новия европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR).

КлиВенТо ЕООД запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Каним ви периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни с всички промени.

Дефиниция за лични данни

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Категории лични данни, обработвани от КлиВенТо ЕООД

ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват:

КлиВенТо ЕООД не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и информация от деца под 16 години.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ

В допълнение към данните, които ни предоставяте при регистрация, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки, чието подробно описание можете да намерите в документа Политика за бисквитките.

Причини и цели за събиране и обработка на личните данни

Кога събираме Ваши данни?

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

За какво бихме ползвали Вашите лични данни?

Информацията, която събираме, може да ни послужи, за да:

Преносимост на данните

За дейността на КлиВенТо ЕООД Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни.

Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

Законово право за ползване на данните

Вашите данни ни служат за разпространение на информацията, която създаваме, както и за изпълнение на търговската дейност към клиенти и партньори. В зависимост от целта, за която КлиВенТо използва данните, правните основания могат да включват:

Срок за съхранение на данните

Данните, включени във Вашия акаунт на абонат, ще бъдат съхранявани от момента на абонирането ви за което и да е от нашите издания или услуги, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете безплатен абонат, след което ще бъдат изтрити.

Вашите права

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

Вашите задължения

Ако абонирате друг, а не себе си, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.

Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

Сигурност на данните

КлиВенТо ЕООД ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.


За всички въпроси, свързани с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни можете да се обръщате към Отговорника за защита на личните данни Стефка Младенова, тел.: 07001 8885, е-мейл: accounting@klivento.net

popup image

Мобилен охладител чрез изпарение на студена вода POLIFEMO SLIM, 738m3/h